Ochrana osobných údajov

Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb podľa §19 a §20 Zákona č.18/2018Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie“). 

Identifikačné a kontaktné údaje: 

Prevádzkovateľom spracúvajúcim Vaše osobné údaje je spoločnosť:  MIOSTEEL s.r.o., Pernek 384, 900 53 Pernek, ďalej len „prevádzkovateľ“. 

Kontaktné údaje Prevádzkovateľa:  miosteel@miosteel.sk

Spracovávame o Vás osobné údaje k  nasledovnému účelu : 

Predaj tovaru

Spracovanie osobných údajov sa týka najmä:  

  • vytvárania a spracovania dopytov,  ponúk a objednávok a kúpnych zmlúv, vytvárania individuálnych cenových ponúk, vymáhania pohľadávok
  • vytvoreniu a kontrole kontaktných údajov (registrácia zákazníka)  z dôvodu zasielania faktúr, evidencii dokladov

Spracovanie je nutné k účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa a  dodržaniu zákonných povinností. 

Neposkytnutím osobných údajov k tomuto spracovávaniu môže dôjsť k obmedzeniu  rozsahu obchodnej spolupráce.

Osobné údaje nie sú odovzdávané tretím krajinám ani medzinárodným organizáciám.

Spracovávanie prebieha počas aktívnej spolupráce so zákazníkom a po dobu archivácie dokumentov po ukončení spolupráce (v súlade s registratúrnym poriadkom). 

V rámci tohto spracovávania sú osobné údaje odovzdávané okrem zamestnancov spoločnosti  a účtovnej spoločnosti  prevádzkovateľa len v prípadoch  vymáhania pohľadávok, a to advokátskym kanceláriám a súdom.

Práva dotknutej osoby 

Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej spracúvané, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu. V prípade, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.  

Všetky  práva môžete uplatniť kedykoľvek osobne v sídle prevádzkovateľa, alebo pomocou elektronickej komunikácie na kontaktnej e-mailovej adrese